Sferamedija

Osumnjičen da je od klinike pokušao da iznudi 150.000 evra

banjalucanin-kostic-klinika

Ba­nja­lučanin Aljo­ša Bor­ko­vić osu­mnjičen je u okvi­ru akci­je “Ku­pa” da je pris­tu­pio kom­pju­ter­skom sis­te­mu kli­ni­ke “Kos­tić”, a po­tom za ot­ključava­nje i neo­bjav­lji­va­nje sni­mlje­nih sadržaja tražio upla­tu u vir­tu­el­noj va­lu­ti bitko­in iznos od 150.000 evra.

 

Na­ime, pro­tiv nje­ga su službe­ni­ci Upra­ve kri­mi­na­lis­tičke po­li­ci­je, Je­dini­ce za vi­so­ko­te­hno­lo­ški kri­mi­na­li­tet Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va Srpske, po­dni­je­li iz­vje­štaj Okružnom ja­vnom tužilaš­tvu Ba­nja­lu­ka.

Te­re­te ga za izra­du i uno­še­nje kom­pju­ter­skih vi­ru­sa u sti­ca­ju sa kri­vičnim dje­lom kom­pju­ter­ska pre­va­ra, iznu­du u sti­ca­ju sa kri­vičnim dje­lom neo­vla­šten pris­tup za­štićenom kom­pju­te­ru, kom­pju­ter­skoj mreži, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onoj mreži i elek­tron­skoj obra­di po­da­ta­ka.

“A.B. je osu­mnjičen da je od ju­na 2021. go­di­ne do 29. avgust 2021. go­di­ne, u na­mje­ri pri­bav­lja­nja pro­tiv­pra­vne imo­vin­ske ko­ris­ti, ko­ri­šte­njem lažnog na­lo­ga elek­tron­ske po­šte i lažnim pri­ka­zi­va­njem činje­ni­ca do­veo u za­blu­du za­po­sle­ne je­dnog pra­vnog li­ca sa sje­di­štem u Ba­nja­lu­ci.

Vje­ru­jući da se ra­di o vje­ro­dos­toj­nom po­ši­lja­ocu, otvo­ri­li su i akti­vi­ra­li pri­log elek­tron­ske po­ru­ke, što je bez nji­ho­vog zna­nja i sa­gla­snos­ti omo­gućilo in­sta­li­ra­nje pro­gra­ma, a po­tom i pris­tup kom­pju­te­ri­ma i kom­pju­ter­skom sis­te­mu.

Pri­jav­lje­ni je po­tom od ovog pra­vnog li­ca tražio da za ot­ključava­nje i neo­bjav­lji­va­nje sni­mlje­nih sadržaja upla­ti u vir­tu­el­noj va­lu­ti bitko­in iznos od 150.000 evra”, na­vo­de iz MUP-a Srpske.

Upo­zo­ri­li su građane i pra­vna li­ca na sve češću po­ja­vu lažnih po­ru­ka elek­tron­ske po­šte ko­je ima­ju za cilj krađu iden­ti­te­ta, za­pamćenih lo­zin­ki i po­da­ta­ka, uz na­po­me­nu da u slučaju bi­lo ka­kve  su­mnje u po­ten­ci­jal­ni na­pad to bez odla­ga­nja pri­ja­ve naj­bližoj po­li­cij­skoj sta­ni­ci.

Bor­ko­vić je po­zna­ti ha­ker ko­ji je i ra­ni­je su­mnjičen za saj­ber na­pa­de, a u ju­lu je ot­kri­veno da je od advo­ka­ta Va­svi­je Vi­do­vić ukrao po­dat­ke o ra­znim pre­dme­ti­ma i u nje­no ime slao lažne po­ru­ke broj­nim lju­di­ma, a za­tim po­ku­šao da iznu­di no­vac.

Bor­ko­vić je advo­ka­tu slao Ransomware vi­rus ko­jim je ši­fro­vao po­dat­ke ka­ko bi je ucje­nji­vao i po­ku­šao da iznu­di no­vac.

Bor­ko­vić ima bo­gat kri­mi­nal­ni do­si­je, a počet­kom ju­na pro­šle go­di­ne pri­jav­ljen je tužilaš­tvu u Ba­nja­lu­ci zbog su­mnje da se lažno pred­stav­ljao kao po­li­ca­jac i imao lažne le­gi­ti­ma­ci­je Vla­de Re­pu­bli­ke Srpske i MUP-a Srbi­je.

Ha­pšen je u okvi­ru akci­je “Ku­pa” zbog su­mnje da je ha­ko­vao računa­re pra­vnog li­ca iz Hrvat­ske, te pri­sva­jao po­slo­vne taj­ne.

Po­li­ci­ja Srpske ga je su­mnjičila i za učešće u bi­je­gu Jo­va­na Jo­ši­la, ko­ji je su­mnjičen za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal u okvi­ru akci­je “Sto­ridž”.

Bor­ko­vića su hap­si­li i pri­pa­dni­ci ame­ričke agen­ci­je FBI, za­je­dno sa Dar­kom Ma­li­nićem iz Slo­ve­ni­je, zbog su­mnje da su čla­no­vi ha­ker­ske gru­pe ko­ja putem in­ter­ne­ta kra­de no­vac s ban­ko­vnih računa ši­rom svi­je­ta. Ra­di se o sto­ti­na­ma hi­lja­da ma­ra­ka.

 

SFERAMEDIJA

FACEBOOK @SFERAMEDIJA

 

 

INSTAGRAM @SFERAMEDIJA

 

 
 
 
 
 
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Објава коју дели Sfera Medija (@sferamedija)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *